28.12.10

koszty postępowania administracyjnego

Opłaty i koszty postępowania nazwane są w KPA należnościami. Określa je ustawa o opłacie skarbowej.

Opłaty to należności, które są wnoszone w związku z dokonaniem przez organ określonej czynności urzędowej. Dopuszczone jest wnoszenie podań drogą elektroniczną. Jeżeli wnosimy o wydanie zaświadczenia, to opłatę musimy uiścić z góry.

Koszty to należności związane z dokonywaniem czynności. Wyjątkowo na poczet kosztów organ może zażądać zaliczki. Jeżeli dokonanie czynności jest uzależnione od wniesienia opłaty, a strona mimo wezwania nie wniosła opłaty, organ nie rozpatruje sprawy. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie.

Organ powinien jednak załatwić podanie mimo nie uiszczenia należności:

 • jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony,
 • jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity,
 • jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

Koszty postępowania ponosi organ. Stronę obciążają tylko te koszty postępowania, które:

 • wynikły z winy strony,
 • zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.
 • w uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania;

Do kosztów postępowania zalicza się:

 • koszty podróży i inne należności świadków i biegłych oraz stron;
 • koszty spowodowane oględzinami na miejscu,
 • koszty doręczenia stronom pism urzędowych
 • także inne koszty bezpośrednio związane z rozstrzygnięciem sprawy.

Jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do ich poniesienia służy zażalenie. Wszelkie nie uiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz inne należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. Pracownik organu administracji publicznej winny błędnego wezwania strony obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd kosztów. Orzekanie i ściąganie należności od tego pracownika następuje w trybie administracyjnym. W razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z zachowaniem przepisów o tych opłatach.

Definicja- przez opłaty i koszty postępowania należy rozumieć opłatę skarbową i opłatę administracyjną oraz koszty związane z dokonywaniem czynności w toku postępowania.

Opłaty- ponoszone są przez stronę postępowania;

Koszty-co do zasady- ponoszone przez organ prowadzący postępowanie. Obowiązek ponoszenia kosztów przez stronę –art. 262 kpa- koszty wynikłe z winy strony, w jej interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie, w uzasadnionych przypadkach organ może zażądać zaliczki na pokrycie kosztów postępowania.

Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej:

- podania ( żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań;

 • czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego;
 • zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego;
 • zezwolenia ( pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego.

  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od podań i załączników do podań- z chwilą wniesienia podania lub złożenia załącznika;
 • od czynności urzędowych- z chwilą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności, a jeżeli w jej wyniku ma być wydany dokument- z chwilą wydania dokumentu;
 • od zaświadczeń lub zezwoleń- z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia;
 • od dokumentów- z chwilą wystawienia, sporządzenia dokumentu;
 • od nie podlegających opłacie skarbowej dokumentów użytych w sprawach, w których dokumenty tego rodzaju podlegają opłacie skarbowej- z chwilą ich użycia.

  Zwolnienia:

 • pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa korzystające na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeśli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP.
 • Jednostki budżetowe;
 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Organizacje pożytku publicznego- wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Rada Gminy może na podst. Art.. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Rada Gminy nie może wprowadzić opłaty administracyjnej od obywatela za działanie, które nie jest skierowane do niego, a jednocześnie jest ustawowym obowiązkiem organów administracji ( np. nadanie numeru porządkowego nieruchomości- wyrok NSA z 22.02. 2000r. II S.A./Kr 2421/99).

  Organ administracyjny nie może zwrócić stronie podania wyłącznie z tego powodu, że organ zażądał od strony zaliczki na poczet kosztów postępowania, a strona nie spełniła tego żądania.

  Nie uiszczenie opłaty nie może też stanowić podstawy do wydania decyzji odmawiającej przyznania stronie uprawnienia.

  W sytuacji, gdy strona nie wniosła obowiązującej opłaty skarbowej należnej od odwołania, to obowiązkiem organu odwoławczego jest zbadanie – przed dokonaniem zwrotu podania- czy zwrot nie narusza ważnego interesu strony. Organ zobowiązany jest wskazać przesłanki, które w danej sprawie uzasadniają pogląd, że zwrot nie narusza ważnego interesu strony.

  W przypadku rozpatrzenia odwołania pomimo nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej, organ administracji będzie mógł ściągnąć tę opłatę w drodze egzekucji administracyjnej.

  Koszty postępowania- co do zasady- ponosi organ prowadzący postępowanie.

  Inni niż strona uczestnicy postępowania nie mogą być obciążani kosztami postępowania.

  Koszty powstałe z winy strony są kosztami tych czynności, które należało powtórzyć dlatego, że strona bezzasadnie nie wzięła w nich udziału.

  Wynagrodzenie przedstawiciela dla nieobecnej strony postępowania należy do kosztów postępowania administracyjnego.

  Zgodnie z art. 264 kpa- Jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich pokrycia oraz termin i sposób ich uiszczenia .Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania osobie zobowiązanej do ich poniesienia służy zażalenie.

  Wydanie postanowienia w spr. kosztów jest dopuszczalne również w przypadku gdy organ wydaje postanowienie o zatwierdzeniu ugody, ponieważ zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki jak dec..

  Strona może w zażaleniu na postanowienie w spr. kosztów kwestionować wysokość kosztów przeprowadzenia poszczególnych dowodów np. kosztów opinii biegłych

  Zgodnie z art. 267 kpa- w razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności – organ może ją zwolnić w całości lub części od ich ponoszenia.

  Strona może być zwolniona zarówno z od obowiązku ponoszenia opłat i kosztów uiszczanych z góry, jak i należności wynikających z postanowienia organu administracji wydanego na podstawie art. 264 kpa.