28.12.10

Rozprawa administracyjna

Art. 89 - 96 k.p.a.

Rozprawę przeprowadza się gdy:

 • zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania
 • dla osiągnięcie celu wychowawczego
 • wymaga tego przepis prawa,
 • zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron
 • jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin

W kpa rozprawa administracyjna jest jawna wyłącznie dla osób wezwanych.

Czynności przygotowawcze do rozprawy:

 • wezwanie stron do złożenia wyjaśnień przed rozprawą, złożenia dokumentów i innych dowodów oraz stawienia się na rozprawę;
 • wezwanie strony do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez pełnomocnika.
 • zawiadomienie o rozprawie osób, których udział w niej jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot;
 • wezwanie do stawienia się na rozprawę świadków i biegłych.

  W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy.

  Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań nastąpiło przynajmniej na 7 dni przed rozprawą.

  Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie. Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego (art. 93 kpa).

  Z rozprawy spisuje się protokół.

  Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron, jeżeli niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny.

  Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom, biegłym i stronom pytania, jeżeli nie mają one istotnego znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania (art. 95 kpa).

  Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie (art. 96 kpa).